^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Procedury

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Nr 1

z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” w Czerwionce – Leszczynach

 

  1. Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci          z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
  2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
  3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
  4. W trosce o bezpieczeństwo nauczyciel nie wydaje dziecka osobom wskazującym na spożycie alkoholu. (Statut Przedszkola, Rozdział II, § 2, ust. 4).
  5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).
  6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
  7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
  8. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji                       o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem). Dziecko zostaje odwiezione do Pogotowia Rodzinnego w Lyskach.
  9. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego                           z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

Czerwionka – Leszczyny, dn. 02. 02. 2012 r.

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.