^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Procedury

PRAWA RODZICÓW

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,

4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.

3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

4) przyprowadzania do przedszkola dzieci korzystających ze śniadania najpóźniej do godziny 8:15, nie korzystających ze śniadania do godziny 9:00,

5) odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola (dzieci korzystających ze śniadania i obiadu do godziny 13:00, dzieci korzystających ze śniadania, obiadu              i podwieczorku do godziny 16:30) oraz natychmiastowego odbioru dziecka          w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.

Copyright © 2013. Przedszkole Promyczek 1 Rights Reserved.