Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek w Czerwionce-Leszczynach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Gilga.
 • E-mail: promyczek_nr1@op.pl
 • Telefon: 32 43 11 641

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 1
 • Adres: ulica Ks. Pojdy 62
 • E-mail: promyczek_nr1@op.pl
 • Telefon: 32 43 11 641

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostka nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Jednostka nie posiada wind dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostka posiada toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.