Regulamin przedszkola

Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola nr 1 z  Oddziałem

Integracyjnym  "Promyczek"

w Czerwionce-Leszczynach

 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16.00 od poniedziałku do piątku, grupa popołudniowa w godzinach 13:30 - 19:00.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

3. Do grup integracyjnych w przedszkolu przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych po przedłożeniu Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

5. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola. 

6. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów, sprawdzania włosów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych lekarstw.

8. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

9. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, wyjazd do sanatorium, itp.).

10. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:

  • nie uiszczenia odpłatności za żywienie i opłaty za świadczenia przedszkola przez okres dwóch kolejnych miesięcy,
  • dłuższej nieobecności dziecka bez powiadomienia przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu p-la

O zamiarze skreślenia dziecka z listy Dyrektor przedszkola powiadamia Rodziców.

11. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

12. Dzieci otrzymują posiłki w oddziałach rannych w godzinach:

*  8.30 - śniadanie

* 11.30 - obiad

* 13.30 - podwieczorek

w oddziele popołudniowym w godzinach:

* 14.15 - obiad

* 16.30 - podwieczorek

13. Dzieci odbierane są do domu, tylko przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców na piśmie w specjalnym oświadczeniu. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycieli z sali zabaw.

14. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko odbierane jest przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

15. Rodzice mogą ubezpieczyć swoje dziecko, na wypadek nieszczęśliwego wypadku w przedszkolu lub poza nim.

16. Odpłatność za przedszkole Rodzice uiszczają do 10-tego dnia  każdego miesiąca. 

17. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać u dyrektora przedszkola, nauczycielek grup, sekretarki, intendentki lub telefonicznie na numer (0-32)43 11 641 do godz. 8.00

18. Dzieci przebywające w przedszkolu obowiązują prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

19. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

20. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.

21. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia, informacje znajdujące się na tablicy ogłoszeń.

22. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, skargi, zażalenia) powinny być zgłaszane u nauczycieli grup i Dyrektora przedszkola.