Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

rok szkolny 2020/2021

 

630 - 800

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, czynności porządkowe, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

800 - 820

Grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe, muzyczno - ruchowe, poranne ćwiczenia gimnastyczne, religia, rewalidacja, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

820 - 830

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do śniadania).

830 - 850 Śniadanie.

850 - 900 Zabiegi higieniczne (mycie rąk, mycie ząbków).

900 - 945

Zorganizowane zajęcia edukacyjne z całą grupą, zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja.

945- 1045

Dowolna aktywność dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, język angielski.

1045 - 1050

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do II śniadania).

1050 - 1100 II śniadanie.

1100 - 1130

Kontynuacja dowolnej aktywności dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej, czyli zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, język angielski.

1130 - 1140

Rozwijanie samoobsługi (czynności higieniczne, spożywanie posiłku), umiejętności kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole, poszerzanie doświadczeń żywieniowych dzieci w związku z przygotowaniem się do obiadu.

1140 - 1200 Obiad.

1200 - 1315

Czynności higieniczne (mycie ząbków), czynności samoobsługowe, leżakowanie, relaks czynny i bierny, przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające, relaksacyjne i twórcze, (język angielski, zajęcia ogólnousprawniające z zakresu profilaktyki wad postawy), zajęcia rozwijające zainteresowanie dzieci: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem , w tym z dzieckiem zdolnym i z dzieckiemz deficytami w rozwoju, zajęcia specjalistyczne (od godz. 1300 tj. zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, korekcyjno - kompensacyjne), zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, język angielski, religia.

1315 - 1330

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych
i spożywania posiłków w związku z przygotowaniem się do podwieczorku.

1330 - 1350 Podwieczorek.

1350 - 1400

Dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych, higienicznych.

1400 - 1600

Zabawy rówieśnicze (tematyczne i symboliczne), zabawy i gry dydaktyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji, ogólnousprawniające z zakresu profilaktyki wad postawy, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rewalidacja, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

GRUPA POPOŁUDNIOWA Przedszkolaczek
Rok szkolny 2020/2021

od godz. 1330-1900

1330 - 1345

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, czynności porządkowe, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe, 1300 - 1330 religia dla dzieci 5 - cio letnich (tj. wtorek i czwartek wspólnie z grupą Jagódki).

1345 - 1405

Zorganizowanie zajęć edukacyjnych z całą grupą zawierające treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych, rewalidacja, zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

1405 - 1415

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do obiadu).

1415 - 1445 Obiad

1430 - 1530

Zabiegi higieniczne (mycie rąk, mycie ząbków), relaks czynny
i bierny, przy muzyce lub bajkach, zabawy wyciszające, relaksacyjne, język angielski
w poniedziałki i we wtorki 1500 - 1530.

1530 - 1620

Dowolna aktywność dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej.

1620 - 1630

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, w tym higienicznych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole (przygotowanie do podwieczorku).

1630 - 1650 Podwieczorek.

1650 - 1745

Kontynuacja dowolnej aktywności dzieci w salach lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej.

1745 - 1900

Zabawy twórcze, zajęcia rozwijające zainteresowanie dzieci: zabawy
w kącikach zainteresowań, zabawy plastyczno-techniczne, konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne doskonalące funkcje poznawcze lub sprawności grafomotoryczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.